Privacybeleid van Respectrum Crematoria

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Respectrum Crematoria (hierna: “Respectrum”) verwerkt van haar relaties.

 • In deze privacyverklaring zet Respectrum voor u op een rijtje welke gegevens wij van u verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Tevens wordt uitgelegd op welke wijze u invloed kunt uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens door Respectrum.
 • Persoonsgegevens zijn alle gegevens op basis waarvan een natuurlijke persoon (privé persoon) te herkennen is.
 • Respectrum verwerkt alleen algemene persoonsgegevens en geen bijzondere persoonsgegevens.
 • Indien u gegevens aan Respectrum verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om deze in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.
 • Respectrum gebruikt en bewaart die persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van haar dienstverlening; crematies, uitvaartplechtigheden en het gebruik opbaarkamer. Ook verwerkt Respectrum de persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting deze is het bijhouden van een administratie van de overledenen en de afgifte van de as aan de juiste personen (de aanvrager van de crematie).

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is: Respectrum Crematoria, statutair gevestigd te Hooghalen, postadres: Postbus 212, 9760 AA Eelde, KvK nummer: 56781210.

2. Welke gegevens verwerkt Respectrum en met welk doel
2.1 In het kader van de aanvraag van een dienst van Respectrum (aanvraag crematie, aanvraag uitvaart-/begrafenisplechtigheid, aanvraag gebruik opbaarkamer) worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) Naam
b) Adresgegevens
c) Telefoonnummer
d) E-mailadres
e) Relatie tot de overledene

2.2 Respectrum verwerkt de in 2.1 genoemde persoonsgegevens in haar administratie. We gebruiken deze gegevens alleen om de dienstverlening op een juiste en accurate wijze te kunnen verlenen.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om contact met u op te kunnen nemen over onze dienstverlening en voor overleg over specifieke wensen met betrekking tot de aangeboden diensten.
 • Om een correcte administratie van de crematies en asbestemmingen te kunnen voeren, zodat de crematie op een juiste wijze kan worden uitgevoerd en afgewikkeld en uiteindelijk de as van de overledene aan de juiste persoon ter beschikking te kunnen stellen.
 • Om instructies aan te kunnen nemen van de aanvrager (of diens vertegenwoordiger) van de crematie, uitvaart of opbaring.
 • Om een toegangspas voor het uitvaartcentrum en de opbaarkamer ter beschikking te kunnen stellen aan de aanvrager van de dienst en het online reserveren van een opbaarkamer.
 • Om een streaming code voor het online meekijken van de plechtigheid ter beschikking te kunnen stellen aan de aanvrager.
 • Om op een accurate en efficiënte wijze te kunnen factureren.

2.3 De op basis van de onder 2.2 genoemde doelen verzamelde gegevens worden bewaard voor zover dit noodzakelijk is voor de vervulling van deze doelen en niet langer dan strikt noodzakelijk en wettelijk toegestaan.

3. Bewaartermijnen gegevens
Respectrum verwerkt en bewaart de persoonsgegevens verkregen in het kader van een aan een overleden persoon gerelateerde verleende diensten zo lang dit voor het bijhouden van een goede administratie noodzakelijk. Daarna worden de gegevens vernietigd. Voor de gegevens die verkregen zijn van de overledene is er geen maximale bewaartermijn.

4. Opname van de plechtigheid
In het kader van de veiligheid en toezicht én op verzoek van de aanvrager van de uitvaartplechtigheid kan er een opname worden gemaakt van de plechtigheid. De opname wordt niet aan derden ter beschikking gesteld anders dan aan de aanvrager van uitvaartplechtigheid. Na twee weken worden de opnames van het beveiligde systeem verwijderd. In uitzonderlijke gevallen kan Respectrum op basis van de wet verplicht zijn de opname aan de bevoegde autoriteit te verstrekken.

5. Bijzondere persoonsgegevens
Respectrum houdt op geen enkele wijze bijzondere persoonsgegevens bij (dit zijn onder andere gegevens waaruit geloofsovertuiging, etnische afkomst, politieke opvattingen en seksuele voorkeur zijn te herleiden). Het kan voorkomen dat Respectrum via derden wel bijzondere persoonsgegevens
ontvangt. Bijvoorbeeld door uitvaartondernemers verschafte gegevens over de overledenen en de daaraan gekoppelde relaties. Respectrum zal deze gegevens niet opnemen in haar administratie en de gegevensdragers waarop deze informatie staat vernietigen.

6. Derden
Respectrum verstrekt op geen enkele wijze persoonsgegevens aan derden, anders dan die waarvan dat ten behoeve van onze dienstverlening noodzakelijk is. Het gaat dan alleen om derden waarmee een verwerkerovereenkomst is gesloten.

In uitzonderlijke gevallen kan Respectrum op basis van de wet verplicht zijn de persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteit te verstrekken.

7. Website bezoek en cookies
Respectrum maakt slechts gebruik van functionele cookies die voldoen aan de eisen van de nieuwe verordening. Indien u onze website bezoekt en uw contactgegevens achterlaat via een contactformulier worden deze gegevens opgeslagen. Ook dan worden uw gegevens slechts gebruikt om contact met u te kunnen opnemen op basis van de door u gestelde vragen. Zodra uw vragen zijn beantwoord, worden de gegevens verwijderd.

8. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
8.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Respectrum passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Dit doet Respectrum onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging. Daaronder valt onder meer het instrueren van ons personeel en het gebruikmaken van een op een adequate wijze beveiligd computernetwerk. Om dat te kunnen bewerkstelligen zijn de computersystemen beveiligd middels wachtwoorden, maken wij gebruikt van anti spy- en malware, wordt de software up-to-date gehouden en worden onze beveiligingsmaatregelen regelmatig getest.

8.2 Voor de verwerking van persoonsgegevens maakt Respectrum gebruik van diensten van derden, de zogeheten verwerkers. Met deze verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Door het sluiten van deze overeenkomst hebben deze verwerkers zich verplicht om technische en organisatorische maatregelen te nemen die gelijkwaardig zijn aan die van ons. Dat om uw recht op privacy optimaal te kunnen garanderen.

9. Inzagerecht, verwijdering, en vragen klachten
9.1 Via het kantoor van Respectrum kunt u een verzoek indienen om uw eigen door ons bijgehouden persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Respectrum zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst van het verzoek over de afhandeling van uw wensen informeren.

9.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, dan kunt u contact opnemen via het kantoor van Respectrum .

9.3 Eventuele andere vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunnen worden gesteld via het kantoor van Respectrum .

9. Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacybeleid te bekijken.